Thebestkasiaa

72 teksty – auto­rem jest The­bes­tka­siaa.

Kołyska marzeń ...❤️

Jest noc wkrad­nij się do mnie
Chcę poczuć Ciebie
Og­rzej mnie sobą
Po­wiedz czułe słowo
Cze­kałam wiecznie
Znów czuję się potrzebna
Jest noc a nasze ciała wygłodzone
Chcę od­dychać Tobą
Tonąć w Twoich oczach
Ut­kajmy dy­wan z
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2017, 12:44

Taniec miłości ❤️

Wpat­rzo­na w bez­kres Twych oczu
W których się księżyc odbija
Gdy nocą leżymy nadzy
Na łące co kwiatów zapachem
Szał zmysłów budzi
Ręka­mi Twe słodkie
Pie­szczę ciało
Us­ta­mi ust Twoich dotykam
W jed­nym się spla­tamy oddechu
Sen­nym marzeniom
Ujście dając
To co w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 lipca 2017, 17:36

Niebo za życia ❤️

Otul mnie swoim od­dechem
Daj ser­cu się nasycić
Słów Twych melodią
Nie­chaj we mnie stworzą symfonię
Co do duszy
Ni­by krop­la wo­dy spłynie
Bo dusza mo­ja jej prag­nie
Ni­by tra­wa po
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 września 2016, 23:15

Smakować Życie ❤️

Kocham Twoją ma­gię patrzenia
Chcę zat­rzy­mać wskazówki zegara
Sma­kować z Tobą życie
Ty­le miej­sc nieod­kry­tych
Two­je słowa pachną nadzieją
Jak czte­rolis­tna kończy­na da­jesz szczęście.
Og­rzej mnie dłońmi
Podzieli­my ogień na dwo­je
Mo­ja dusza ta­ka wygłodzona
Stop mo­je serce
Niech wodospad
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 września 2016, 12:37

Pachnie spełnieniem ❤️

Przy­tulaj mnie
Od­dechem do­tykaj mo­jego oddechu
Układaj nim mo­je włosy
Mów jak­byś kochał
Chcę poczuć te szep­ty na sobie
Ukołysz mą duszę
W nieładzie rzu­cona
Czuję blis­kość
Kar­mi­my się swoją dzi­kością
Przeglądam się w Twoich oczach
Czuję się ta­ka piękna
W czułość mnie ub­rałeś
Koisz mnie słowa­mi
Do­tykiem spi­jamy siebie
Pachnie spełnieniem
Od­naj­dziemy się to pew­ne
Ze świ­tem idzie nadzieja
Przy­tula­my się sercami
Bez dro­gow­skazów zna­my dro­gi do siebie…


The­bes­tka­siaa 29.08.2016

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 sierpnia 2016, 00:09

Nitki szczęścia

Po stru­nach myśli
Biegnę do Ciebie
Otu­lona po­ran­nym blaskiem
Słońce wta­pia się w mo­je włosy
Wędru­je po nit­kach szczęścia
Op­la­ta mo­je na­gie ciało
Z pro­mieni tka mi su­kienkę
Od­biajm się w lus­trze marzeń
Wsu­wam ręce do wa­zonu wspomnień
Losuję
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 sierpnia 2016, 17:20

Potok zmysłów

Z hu­raga­nem ra­mion
To­pione gorące prag­nienia
Zderzają się jak tornado
Po­rywają na siebie
Na­miętność fal
W sza­leństwie ciał
Kar­mią się swoją dzikością
Roz­bi­te brze­gi
Ciepłe oddechy
Zag­ry­zane czułością
Upo­jeni swoim nektarem
W la­winie pocałunków
Oliw­ko­wy ma­saż ciała
Pod­niecające zmysły
Zaklęte szepty
Niep­rzer­walnie w sobie
Od­kry­wane miej­sca nieodkryte
Po­tokiem zmysłów
Ukołysa­na blis­kość
Ciche westchnienia
Czas nie ma znaczenia…

The­bes­tka­siaa 20.08.2016

Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 20 sierpnia 2016, 00:32

Szczęście ❤️

Za­nurzo­na w Twoich oczach
Za­pat­rzo­na w Ciebie
Płynę zakochana
Szczęście pochłaniam jak gąbka
Nasiąkam
Za­pat­rzo­na w usta
Pragnę
Za­nurzo­na w nich
Pożądam
Zbieram myśli wspom­nień
Wkładam w Twoją kie­szeń
Zrób z ni­mi co zechcesz
Nie będą mi już potrzebne
Spra­wiłeś , że zapomniałam
Powrócił uśmiech
Te dłonie wple­cione w moje
Te oczy za który­mi tęskniłam
Ten do­tyk z dreszczykiem
War­to było cze­kać na Ciebie
Na wierność…

The­bes­tka­siaa 18.08.2016

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 sierpnia 2016, 23:58

Zapisana kartka

Usiadła ta­ka bezbronna
Ro­zej­rzała się dookoła siebie
Odep­chnęła resztki kurzu z życia
Prze­tarła myśli muzyką.
Po­tem tańczyła śmiejąc się w głos
La­wina wspom­nień opa­da z jej ciała
Po­ryso­wane życie w każdą stronę
Poz­bierała resztki popiołu
Dmuchnęła w żag­le serca
Porwała
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 sierpnia 2016, 00:28

Czasowa Samotność

Chodż usiądź blis­ko
Nie bój się mnie
Chcę po­być z kimś
Po­gadać chcę
Cza­sem sa­mot­ność pcha się w ramiona
Po­dejdź, po­całuj, przy­tul, przekonaj
Nie każ nam cze­kać na lep­sze dni
Chwy­taj garściami bo to nie sny.
Chodż,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 sierpnia 2016, 18:35

Thebestkasiaa

Własnym Sercem Pisane.~~~~~~~~ Kopiowanie, przedrukowywanie, wykorzystywanie w całości, lub fragmentów tylko (ujęte w cudzysłów i po podaniu źródła pochodzenia tekstu oraz podaniu nazwy autora http://Thebestkasiaa.cytaty.info/ UMIESZCZAM JE TYLKO NA TEJ STRONIE.~~In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autorskich. ~~~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Thebestkasiaa - K.K.~~~zdjęcia ...1-własne.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Thebestkasiaa

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 sierpnia 2017, 20:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

6 sierpnia 2017, 20:46RozaR sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

6 sierpnia 2017, 19:03Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

6 sierpnia 2017, 17:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

6 sierpnia 2017, 10:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

6 sierpnia 2017, 07:12RozaR sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

5 sierpnia 2017, 23:20Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

5 sierpnia 2017, 22:32RozaR sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

5 sierpnia 2017, 21:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️

5 sierpnia 2017, 21:36CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Kołyska marzeń ...❤️